BMT rəhbərindən dünyaya çağırış .....                        BMT rəhbərindən dünyaya çağırış .....                        İranda insident - Deputatların ofisinə hücum edildi .....                        Komissiyanın tərkibi genişləndirildi .....                        Ukraynalı prezidentdən mükafatlandırma .....                        PKK üzvü Türkiyəyə göndərildi .....                        Sabahın hava proqnozu .....                        Azərbaycanlı gəncin edam olunmasına qərar verildi .....                        30 nəfər azyaşlı ukraynalı Azərbaycanda .....                       
8-07-2022, 18:53
" Nur Ocağı" Cümşüd Əlinin şeirlərini təqdim edir:

Cümşüd Əlinin şeirlərini təqdim edirik
Təcnis
İlk baxışdan sənə sevgim yarandı,
Sən unutdun düz ilqarı, yar andı,
Bağrım başı vurduqların yarandı,
Dərd çəkməkdən qalmayıbdı sər indi.

Eşq odunun avandı nə, tərsi nə?
Üzür məni mərmər buxaq, tər sinə,
İstəyirsən yar düzünə,tərsinə,
Xalı təki yollarına sər indi.

Kaş heç məni doğmayaydın oy, ana,
Nəzir payla yatmış bəxtim oyana,
Cümşüd kimi eşq oduna o, yana,
Deməyə ki ,eşqin odu sərindi.
************
Sənə şeir yazıram,
Duyğularım tər-təmiz.
Sənə olan hisslərim,
Mavi, sahilsiz dəniz.

Bir mahir qəvvas kimi,
Baş vururam dənizə.
Bir inci çıxarıram,
Sənintək Ay bənizə.

Yosunlardan alıram,
Sənin gültək ətrini.
Xəyalına dalıram,
Uca tutum xətrini.

Gözəldir.
Təcnisləri elə yazaq dostlarım,
Tuş gəlməsin söz, söhbətə bir qala.
Çələng təki, misra-misra toxuyaq,
Deməsinlər sən kənarda bir qal,a.

İlhama gətirsin çəmən, düz yazaq,
Sözləri muncuqtək ipə düz,yazaq,
Hər nə yazsaq,dəqiq yazaq, düz yazaq,
Gəlin təcnislərdən quraq bir qala.

İstəmərəm bir sözümdən inci,tək,
Cahil olaq,birgə qəlbi incidək,
Şeir yazaq mirvaritək,incitək,
Elə yazaq yaddaşlarda bir qala.

Açıqdır hər zaman qəlb dərim sizə,
Qurbandır ruhum da,can,dərim sizə,
Sənət dünyasından söz dərim sizə,
Cümşüd şeriyyatdan ocaq bir qala.

Qayıt geri
Sən gedəli yaşamıram elə bil,
Ay anam hardasan bir qayıt geri?!
Adını çəkməkdən qabar olub dil,
Ay anam hardasan bir qayıt geri?!

Nə vaxtdır həsrətəm laylan, sözünçün,
O isti qucağın, mələk üzünçün,
Darıxır başımda,yumşaq dizinçün,
Ay anam hardasan bir qayıt geri?!

Son qoyaq həsrətə..,buraxmadılar,
Yanına xidmətə..,buraxmadılar,
Sağikən cənnətə..,buraxmadılar,
Ay anam hardasan bir qayıt geri?!

Bu qəmdən, kədərdən azad etməyə,
Könül sarayımı abad etməyə,
Bu sınıq qəlbimi sən şad etməyə,
Ay anam hardasan bir qayıt geri?!

İndi zəmanəmiz dəyişibdi çox,
Kasıba, aclara zülüm edir tox,
Cümşüdü sən qədər başa düşən yox,
Ay anam hardasan bir qayıt geri?!
Ağdam rayonu Mirəşşəlli kəndi.

Arasında
Qüssə gördüm, kədər gördüm,
Qırışların arasında.
Bu dünyada çox azmışam,
Qarışların arasında ...

Zaman ümman, ömür gəmi,
Qurumayır gözün nəmi,
Çox axtardım öz ilməmi,
Naxışların arasında .

Ömür boyu düz gəzmişəm,
Deyilməmiş söz gəzmişəm,
Bir alagöz göz gəzmişəm,
Baxışların arasında .

Bir qocalmış aslanmışam,
Dəmirtəki paslanmışam,
Ömür keçib islanmışam,
Yağışların arasında .

Yaxşı-yaman ömür sürdüm ,
Şeriyyatdan daxma hördüm ,
Öz imzamı bəlkə gördüm ,
Alqışların arasında .


Ola bilməz

Yığıb qalaq-qalaq, çatsanda ocaq,
Ələfdən, samandan köz ola bilməz.
Bürüsən qumaşa, zərə-zibaya,
Ağbirçək qarıdan,qız ola bilməz.

Sevicdən gül aça,ömür bağçası,
Çəkə bu tablonu rəssam fırçası,
Hər odun qırığı, ağac parçası,
Toxmaq ola bilər, saz ola bilməz.

Rəftarın olmasın zalım fələklə,
Dağıdar dünyanı tufan, küləklə,
Vədəsiz, açılan bircə çiçəklə,
Bahar ola bilməz, yaz ola bilməz.

Nə xeyir görmüşük qazı, darğadan,
Səməni cücərməz bişmiş qorğadan,
Üç yüz il yaşayan ala qarğadan,
Sona ola bilməz, qaz ola bilməz.

Yaşı ötsə ömür keçsə yarıdan,
Bir kömək gözləmə qadir Tarıdan,
Naz istəmə yaşı ötmüş qarıdan,
İşvə ola bilməz, naz ola bilməz.

Səndən küsüb getsə, Allah qonağı,
Olarsan obanın, elin qınağı,
A Cümşüd, yazılan hər söz yığnağı,
Şeir ola bilməz, söz ola bilməz.

Qeyrət olsa...
Ağac yerdən götürməsə qidanı,
Meyvələri sulanarmı? Sulanmaz!
Çörü-çöpü qalaq-qalaq yığsalar,
Odsuz ocaq qalanarmı?Qalanmaz!

Yoldaş olsan bir ağıldan kəm ilə,
Günün keçsə ah-vay ilə ,qəm ilə,
Kipriklərin islaq olsa nəm ilə,
Ömrə-ömür calanarmı?Calanmaz!

Qasırğalar yel atını çaparsa,
Dağı-daşı süpürləyib aparsa,
Yer kürəsin məhvərindən qoparsa,
Öz oxunda dolanarmı?Dolanmaz!

Əsil kökdən nübar olsa, bar olsa,
Allah bizə kömək dursa, yar olsa,
Qanımızda qeyrət olsa,ar olsa,
Elim-obam talanarmı?Talanmaz!
8-07-2022, 18:34
"Nur Ocağı" təqdim edir

Briliyant Qurbanova (Atəş)


Silməsin.
Mən vermərəm sevincimi əlimdən,
Ayaq açıb qəm üstümə gəlməsin.
Əskik etməm "var" sözünü dilimdən,
Heç kim məni sayıl, səfil bilməsin.
*
Çörəyimin ətri vurur hər yanı,
Oxuduqca saflaşırsan "Quran" ı,
İstəyirəm yolun azan insanı,
Haqqa gəlsin, şeytan bizə gülməsin.
*
Mən Atəşəm, sözüm düzdü qılınc tək,
Saflığından, düzlüyündən bağ sal, ək,
Bilirəm ki, düz danışan qalır tək,
Allah məni nəzərindən silməyin.
Alıbdı.
Öz dərdimi özüm çəkə bilmirəm,
Kotan qoşub, dərdım əkə bilmirəm,
Kim uçurdu, təzdən tikə bilmirəm,
İsti yuvam yaman soyuq olubdu.
*
Günəş vaxtsız dağ dalında batar, heç?
Əl olmasa yay oxuna çatar, heç?
Ürək canı, can ürəyi atar, heç?
Bəxtsiz könlüm göz yaşımla dolubdu.
*
Gecə-gündüz gözlərimə duz tökmüş,
Taleyimdi, bostanıma dərd əkmiş,
Həsrətimdi, könlüm çarmıxa çəkmiş,
Qübar məndən ürəyimi alıbdı.

Alsan.
Axtarıram səni kiprik-qaşımda,
Sənsə gəzdin gözlərimin yaşında,
İzin qaldı ürəyimin başında,
Əl uzatdım, gördüm qəmli xəyalsan.
*
Nəfəsində xumar-xumar yatmadım,
Tellərinin arasında batmadım,
Saf eşqinin sorağına çatmadım,
Dilim üstə nə zəhərsən, nə balsan.
*
Yoxluğundan artıq giley etmirəm,
Kölgöyünün arxasınca getmirəm,
Vüsalının həsrətiylə yatmıram,
Mənə bəsdi, xəyalınla can alsan.

Olub mənə.
Hərdən qəlb ortağım, hərdən sirr yerim,
Taleyim, qismətim yar olub mənə.
Təntiyib, darıxıb,dara düşəndə,
Daş da lələ dönüb, var olub mənə.
*
Sıldırım qayanın köksündə gəzdim,
Cıxartdım gözünü, bağrını əzdim,
Taptanmış yollardan, cığır dan bezdim,
Ormanlar, oylaqlar dar olub mənə.
*
Alçaqla oturmaq, nadanla durmaq,
Qanmazın sözünə şapalaq vurmaq,
Arxada tor qurub, üzdə hal sormaq,
Əzəl gündən, Atəş, ar olub mənə.

Ha yara, yara

Ətri-bənövşəni, sarı nərgizi,
Dərib peşkəş eylə, ha yara, yara.
Ağzı bayatılı qarı Nərgizi,
Uca tut, işinə ha yara, yara.
*
İgidlik örnəkdir ata-babadan,
Öyrən, xəzinədir, yaşlı babadan,
Zülməti boğmuşuq, doğur baba, dan,
Gəlir üzümüzə ha yara-yara.
*
İşləsə qaralmaz, əldə, sağ almaz,
Canına dərmanı, Vallah, sağ, almaz,
Atəş, qövr eləyər, qəlbdə, sağalmaz,
Söz ilə vurulan ha yara, yara.
Görək.
Dünyanın ləzzəti yaşamaqdadır,
Onun hər yükünü daşımaqdadır.
İnsanın tərzidir heyvandan fərqli.
Özünə gümanlı, özünə ərkli.
Çox mürəkkəb olur insan xisləti,
Dürr kimi sözlərdi onun zinəti.
Ləldi, cəvahirdi dənizdə yatır,
Üstünü qum ortür, yoxluğa batır.
Könül də bənzəyir həmin dəryaya,
O, dərya olsa da möhtacdır çaya.
Ürək bir dünyadır, dünyaya sığmaz,
Onu gözsüz kimsə oxuya bilməz.
Dəryanın qapısı açıqdır, əlbət,
Ürəyin qapısı gözlərdir, xəlvət.
Ürəkdən bir yol da beyinə gedir,
Birləşib görün ki, nələr həll edir.
Biri bu dünyanı əldə oynadır,
O biri gah sevinc, kədər qaynaqdır.
Hər bir əzamız da quldur onlara,
Dünya ağ bürünür, gah da kı qara.
Əlində hər hökmü, ixtiyarı var,
İstəsə odlayar, istəsə yuyar.
Bir balaca başla, bir xırda ürək,
Atəş, neyləyəcək axırda görək.

Saxla ürəyində, məni unutma.
Dumandı, çisgindi mənim bələyim,
Gözümün didəsi olub ələyim,
Məndən üz döndərmə, mənim mələyim,
Saxla ürəyində, məni unutma.
...
İstərəm kipriynin qırovu olum,
Könlünün Qoşqarı, Murovu olum,
Mən sənin eşqinin girovu olum,
Saxla ürəyində, məni unutma.
...
Bir sevgi qoynundan doğuldum, çıxdım,
Məhəbbət selitək qəlbinə axdım,
Mərhəmət gözlədim, ümidlə baxdım,
Saxla ürəyində, məni unutma.
...
Atəşin güzarı düşüb bagçana,
Sevgidən tutduğun güllü boğçana,
Qoyub, boyumu söy könül taxçana,
Saxla ürəyində, məni unutma.

A dünya.
Çeynəmişəm sən dünyanın qəmini,
Yalamışam sevincini dəmini,
Mən udmuşam ağrısının cəmini,
Heç qorxmuram İndi səndən, a dünya.
*
Bax, almışam əlindən yerin, göyün,
Mənim olub, mənimdi dörd ünsürün,
Vaxt gələcək, açılacaq hər sirrin,
Baxacaqsan onda gendən, a dünya.
*
Brilyantı sən heç nəynən qorxutma,
Qılıqlayıb gəl başını oyutma,
Zamanını uzatmaq ün yoyutma,
Qorxacaqsan sən də məndən, a dünya.

Dəydin.
Elə qəribsədim sənsiz bu axşam,
Ürəyinə damıb nola gələydin.
Gözlərimə qonmuş qüssə-kədəri,
O xoş gəlişinlə bircə, siləydin.
*
Tavanda çil-çıraq, telim də daraq,
Dünən ot biçdiyin o aylı oraq,
Sənə ünvanlanmış həsrətli soraq,
Necə darıxıblar sənsiz, biləydin.
*
Güllər də boynunu əyib yollara,
Bülbül lal dayanır baxıb onlara,
Naməmi yazmışam axar sulara,
Suyun da səmtini özünə əydin.
*
Sənsizik, qol-boyun sarılmışıq biz,
Sənsizlik içində darılmışıq biz,
Atəş, buna möhtac qalırmışıq biz?
Ötəri meh təki üzümə dəydin.
8-07-2022, 17:35
HEÇ ZAMAN SÖNMƏYƏN ULDUZ

HEÇ ZAMAN SÖNMƏYƏN ULDUZ

20 Yanvar Şəhidimiz Ülvi Bünyadzadənin əziz xatirəsinə
Səmada parlayan bir ulduz var. Elə bir ulduz ki, illər keçir... Sönən sönür, solan solur... O ulduzsa heç zaman sönmür, əksinə, tükənmək bilməyən ziyası ilə qəlblərə yol tapır, çünki Ana Vətənə olan sonsuz sevgisindən alır öz nurunu o ulduz. Məğrurluğu ilə ürəkləri vəcdə gətirir, bə'zən də ağladır o ulduz...
Hər bir insanın öz dünyası, mənəvi qidası var: birinin valeh olduğu hər hansı bir şey, başqasına adi görünə bilər – insanların özünəməxsusluğu da elə bundadır. Zatən təbiət əzəldən belə qurulub: bizi əhatə edən hər şeyin məntiqi izahı var...
Lakin həyatda elə möcüzələr də var ki, onları heç cür izah etmək mümkün deyil, belə möcüzələri sadəcə qəbul etmək lazımdır. Ülvi Bünyadzadə dünyasının gücü də elə bundadır: bir dəfə tilsiminə düşdünmü, bil ki, ömürlükdür!
Ülvi Bünyadzadə sadəcə şair deyil, vicdanına, mənəviyyatına söykənən, öz düşüncə tərzi olan əsl filosof idi! Və Ülvi fəlsəfəsinin özünəməxsusluğu, yaratdığı bütün əsərlərdə şair kimi yox, bir insan kimi, həqiqətə tabe olmasıdir. Hətta sevgi şeirlərində belə həqiqətdən qaça bilmir Ülvi ...
Qocalmaz, sevgi qocalmaz,
Ürək, ümid qocalmasa.
Qocalmaz, sevgi qocalmaz,
Onu qocaldan olmasa.

Altı yaşında yazdığı ilk şeirlə milli ədəbiyyatımızda öz cığırını açdı Ülvi. Bu cığır uzandı, getdikcə, bir yol oldu – ümidlərə, arzulara doğru aparan enişli-yoxuşlu, sonsuz bir yol. Bu yolda məğrurluq, yenilməzlik, həqiqət vardı. Bu yolda Vətənə sonsuz sevgi və bir də... tükənmək bilməyən Göyçə həsrəti vardı...
Ucu – bucağı görünməyən bir dənizə bənzədirəm mən Ülvi Bünyadzadəni: sevgi şeirlərində, köksündə ayın ecazkar nurunu əks etdirən, eşq dolu ürəklərə həzin layla deyən sakit dənizdirsə, vətənpərvərlik ruhunda yazdığı əsərlərində, əksinə, təlatümlü dalğaları ilə əsib-coşan sonsuz bir ümmandır. Başqa cür ola da bilməzdi, çünki Ülvi Bünyadzadə ruhən mübariz şair idi!
Döyüşlərdə yoğrulmuşuq,
Gələcəyə qaranquşuq.
Həyat üçün doğulmuşuq,
Vətən üçün ölməliyik!

“Sən bu həyata gəlmisənsə və bu həyatda yaşayırsansa, havasını udduğun, suyunu içdiyin, nəhayət, torpağında gəzdiyin məmləkəti sevməli, onu göz bəbəyin kimi qorumalısan! Yaşamaqdırsa – vicdanla yaşayacaqsan, sevməkdirsə – saf sevgi ilə sevəcəksən, mübarizə aparmaqdırsa – son nəfəsinə qədər mübariz olacaqsan, ölməkdirsə - başını dik tutub, ölümün üzünə gülərək öləcəksən!” – həyatının əsas qayəsi də elə bu idi Ülvinin.

Mən qorxmuram uzaq yola çıxmaqdan,
Bu yolun
şaxtasından, soyuğundan mən qorxmuram.
Mən qorxmuram uzaq yola çıxmaqdan.
Bu yolun
acısından, ağrısından.
“Ölüm” adlı yuxusundan mən qorxmuram...


Dərin fəlsəfi düşüncələrindən bəlli olur ki, Ülvi Bünyadzadə həyatın qaranlıq tərəfindən qorxmurdu. Nədən qorxacaqdı ki?.. Büdrəməkdən? Ya yıxılmaqdan? Əsla! Əksinə, içindəki təlatümü ilə həyatın özünə meydan oxuyurdu Ülvi. “Qoç doyüşünə qoç gərək!” axi... Həyatı “qoç” eləyən də, elə onun eniş-yoxuşlarıdır...
Ana yurdun başı qarlı dağlarına, yaşıl meşələrinə sonsuz aşiq olan Ülvi, Vətənin susuz, quru çöllərinin belə vurğunu idi. Və bu saf eşqi ilə də günlərin bir günü....and içdi – “Azərbaycan” adlı sevgisinə əbədi sadiq qalacağına, onu son nəfəsinədək qoruyacağına döyünən ürəyi, düşünən beyni, danışan dili ilə söz verdi. Sözünə də sadiq qaldı, müqəddəs Andını pozmadı Ülvi!
Və hər dəfə qanlı 20 Yanvar faciəsinin günahsız qurbanları – Şəhidlərimizi anarkən, onların ruhları qarşısında baş əyərkən, Vətənə olan sevginin rəmzi kimi, Ülvi Bünyadzadənin müqəddəs Andını da xatırlayırıq.
Heç vaxt unudulmayacaq bu And, çünki ana lay¬lası kimi, çoxdan canımıza hopub, qanımıza qarışıb. Yanardağın alovu kimi, Ülvinin Andı da əbədidir – əbədi olan isə yaddaşlardan silinməz!
Doğma Azərbaycanımızın azadlığı uğrunda canından keçdi və ölümsüzlüyə qo¬¬vuş¬du Vətən oğlu Ülvi Bünyadzadə. And içdi və andına da sadiq qaldı! Başqa cür ola da bilməzdi – o zaman Ülvi Ülvi olmazdı!
Səmada parlayan bir ulduz var. Elə bir ulduz ki, illər keçir... Sönən sönür, solan solur...O ulduzsa heç zaman sönmür.


Aytən SAQİF
Moskva şəhəri, 20.02.2022
5-07-2022, 14:55
Əgər Nikol Zəngəzur dəhlizinə imkan verməsə..

Əgər Nikol Zəngəzur dəhlizinə imkan verməsə...

Ermənistan müxalifəti vitse-spiker postuna yeni namizədini irəli sürməyəcək və deputatlarının Ermənistan parlamentində postlardan və mandatlardan imtina edəcəyini elan edəcək. Bu, Paşinyanın müxalifət üzərində növbəti qələbəsidir. Çox güman ki, onunla bu məsələlərdə siyasi texnoloqlar çalışır.
Bu fikirləri Siyasi Tədqiqatlar İnstitutunun direktoru Sergey Markov bölüşüb.
“Bütün bunları Paşinyan erməni xalqının dəstəyi hesabına edə bilir. İnsanlar anlayırlar ki, revanşist qüvvələr hakimiyyətə gəlsə, Ermənistan yeni məğlubiyyətə düçar olacaq. Bundan başqa, əhali təxminən 20 il hakimiyyətdə olmuş Qarabağ klanı, Robert Köçəryan, Serj Sərkisyandan yorulub. Bu, Ermənistanın Baş nazirinin siyasi dominantlığını rəsmiləşdirməsinə imkan verən əsas səbəblərdir”, - deyə rusiyalı ekspert bildirib.
Zəngəzur dəhlizindən danışan politoloq qeyd edib ki, Azərbaycan ondan imtina etmək niyyətində deyil, üstəlik, Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin üçtərəfli razılaşması hələ də qüvvədədir.
“Lakin Azərbaycan ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında İran ərazisindən keçən yola gəldikdə, əgər bu yol tikilsə, Zəngəzur dəhlizinə real alternativ olacaq. Əslində, Bakı Zəngəzur dəhlizilə Ermənistana əməkdaşlıq təklif edir. Bakının Tehranla alternativ yolun tikintisi ilə bağlı razılaşmasında da bir siqnal var – əgər Ermənistan bundan sonra da ikili oyunu davam edəcəksə və Zəngəzur dəhlizinin inşasına tam dəstək olmayacaqsa, onu, sadəcə, İran ərazisindən tikəcəklər. Mənim fikrimcə, bu yol tamamilə tamdəyərli alternativ ola bilər. Əgər Ermənistan Zəngəzur dəhlizinin reallaşmasına yenə də maneə olacaqsa, bundan ən çox zərəri elə özü görəcək. Bakı və Tehran alternativ tikəcək, İrəvan isə yenə ofsaytda qalacaq, yenə uduzacaq, məğlub olacaq”, - Markov bildirib.
29-06-2022, 15:44
Milli Məclisin komitə sədri Tahir Mirkişili ilə göruş keçirilib

Qubadliya Qayidiş İB uzvləri Milli Məclisdə , Milli Məclisin komitə sədri Tahir Mirkişili ilə göruşüblər. Göruşdə Qubadliya Qayidiş İB sədri İlham Ilham Nerimanoglu, sədrin muavini Asif Talıboğlu, İdarə heyətinin uzvləri Elbrus Qayalı və Şukur Quliyev iştirak edirdi.
Göruş yuksək səviyyədə, işgüzar şəraitdə keçdi.
Tahir muəllim bizləri dinlədi, təkliflərimizlə maraqlandi, görduyumuz işlərlə taniş oldu...
Yaxin gələcəkdəki planlarımızı açiqladiq. Tahir muəllim öz növbəsində işğaldan azad edilmiş ərazilərdə görülən işlər barədə bizə məlumat verdi və yaxin gələcəyin dövlət proqramları, investisiya, kənd təsərrüfatı, ağıllı kəndlərin salınması, infrastruktur layihələri, yol tikintisi və basqa məsələlərdən danışdı. Bir sözlə göruşumuz çox maraqli və məhsuldar oldu...
Sonda Milli Qəhrəman Bəylər Ağayevin qardaşının iş problemini Tahir muəllimə çatdirdiq...Bu məsələnin araşdırılacağına söz verildi.
Qubadlıya Qayıdış İB olaraq yaxin gələcəkdə başqa Millət vəkilləri ilə də belə görüşlərin keçirilməsini davam etdirəcəyik.
Şükür Quliyev
28-06-2022, 14:15
Ermənistan sərhədə muzdluları yerləşdirir


Ermənistan sərhədə muzdluları yerləşdirir

Ermənistanda çağırışçılar mərhələli şəkildə ön xətdə döyüş növbətçiliyindən azad ediləcək, onları müqaviləli hərbçilər əvəz edəcək. Bunu Ermənistan Baş Qərargahının Səfərbərlik və Təşkilat İdarəsinin rəis müavini Saak Saakyan deyib.
Onun sözlərinə görə, ordu korpuslarından birində ön xəttin mühafizəsi indi demək olar ki, tamamilə müqaviləli əsgərlərə həvalə olunub.
“Müdafiə naziri və Baş Qərargah rəisinin vəzifələrindən biri də çağırışçıların cəbhə xəttində xidmətdən mümkün qədər azad edilməsini təmin etməkdir. Çağırışçılar yalnız döyüş hazırlığı ilə məşğul olacaqlar və zəruri hallarda döyüş növbətçiliyinə cəlb olunacaqlar”, - Saakyan bildirib.
28-06-2022, 09:28
Paşinyan: Azərbaycan müharibəyə hazırlaşır

Paşinyan: Azərbaycan müharibəyə hazırlaşır

Ermənistanın öz öhdəliklərini yerinə yetirməməsi haqda rəy yaratmaqla Azərbaycan yeni müharibəyə legitimlik qazandırmağa çalışır. Belə bir iddianı Ermənistan Baş naziri Nikol Paşinyan dünənki onlayn mətbuat konfransında səsləndirib.
Baş nazir delimitasiya və demarkasiya komissiyasının iclasının keçirilməsi ilə bağlı ilkin razılığın əldə edildiyi iki halı qeyd edib. Hər iki halda Bakı ya imtina edib, ya da təxirə salınmasını tələb edib:
“Eyni hal nəqliyyat kommunikasiyası ilə bağlıdır: Azərbaycan elə bir görüntü yaradır ki, Ermənistan üştərəfli bəyanatı pozur və nəqliyyat kommunikasiyalarının açılmasına qarşı gedir”.
Paşinyan iddia edib ki, əslində reallıq başqadır: Bakı 30 ildir Ermənistanın blokada siyasətini aparıb və bunu hazırda effektli hesab edir, ona görə də kommunikasiyaların açılmasını ləngidir.
O bildirib ki, İrəvan kommunikasiyaların açılmasında maraqlıdır, çünki bu halda İran və Rusiya ilə dəmiryol əlaqəsi qurulacaq, həmçinin, Mehri-Arazdəyən istiqamətində Ermənistan alternativ yol əldə edəcək.
Qeyd edək ki, Paşinyan tamamilə yalan danışır. Məsələ budur ki, delimitasiya və demarkasiyanın hansı xəritələrlə aparılması barədə Ermənistan mövqeyini tez-tez dəyişir: gah anklavların “hər iki ölkədə” qalmasını istəyir, gah isə 1986-87-ci illərdə otlaq sahəsi kimi Ermənistana icarəyə verilən torpaqları geri qaytarılmamasına çalışır.
Digər tərəfdən, Ermənistan Azərbaycanın ərazi bütövlüyü məsələsində də manipulyasiya edir. Nikol Paşinyan “Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün Qarabağa dəxli yoxdur” kimi absurd, riyakar və həyasız bəyanat verməkdən çəkinmir.
Üstəlik, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev rəsmən elan etdi ki, 10 noyabr 2020-ci il bəyanatı ərəfəsində şifahi razılıq əldə olunub və Ermənistan “dqr”, “status” adı çəkməyəcəyinə söz verib.
Ancaq N.Paşinyan məhz bu müsahibəsində belə “Azərbaycan Ermənistana və Qarabağa qarşı müharibəyə hazırlaşır” kimi ifadə ilə həyasızcasına yenə də Qarabağdakı rus sülhməramlılarının nəzarəti altında olan ərazilərdən “ayrıca qurum” kimi danışmağa səy göstərir.
Onun Lavrovun əleyhinə çıxması isə onu göstərir ki, Paşinyan yeni oyunu yenə Avropanın bəzi dövlətlərinin sifarişi ilə oynamaq istəyir.
27-06-2022, 16:51
50 KİV Paşinyanın bugünkü brifinqindən imtina etdi

50 KİV Paşinyanın bugünkü brifinqindən imtina etdi

Baş nazir Nikol Paşinyanın bugünkü mətbuat konfransına sual göndərməkdən imtina edən erməni media redaktorlarının sayı 50-ni keçib. Ermənistan KİV xəbər verir ki, bu günə kimi 30-dan çox KİV rəhbəri sual göndərməkdən imtina etdiklərini bildirmişdi.
Mətbuat konfransından imtina edən erməni redaktorlar bildiriblər ki, belə “onlayn brifinq”lər əvvəldən hazırlanmış ssenari üzrə keçirilir, suallar əsasən hökumətyönlü media tərəfindən verilir.
Xatırladaq ki, bu gün yerli vaxtla saat 20:00-da Paşinyan onlayn qaydada KİV və QHT-lərin suallarını cavablandıracaq. Mətbuat konfransı Facebook üzərindən yayımlanacaq. Hər media orqanından və ya QHT-dən bir sual qəbul ediləcək.
Sualları İctimai Televiziyanın şərhçisi Tatev Danielyan canlı yayımda səsləndirəcək.
27-06-2022, 12:07
Prezidentdən Ermənistana XƏBƏRDARLIQ

Prezidentdən Ermənistana XƏBƏRDARLIQ - "Dəmir yumruq" yerindədir

Əgər Ermənistan sərhədlərin müəyyən edilməsi işində yenə də öz köhnə taktikasına qapılsa, vaxt uzatmağa çalışsa, nəticədə özü peşman olacaq. Biz Ermənistanda baş qaldıran revanşist qüvvələrin hərəkətlərinə diqqətlə baxırıq. Onlar da bunu bilsinlər. Bax, o dağın başında mənim sözlərim yazılıb: “Dəmir yumruq” yerindədir, bunu heç kim unutmasın. Bu barədə Azərbaycan Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Müzəffər Ali Baş Komandanı İlham Əliyev Kəlbəcər rayonunda komando hərbi hissəsinin açılışında çıxış edərkən bildirib:
“Vətən müharibəsində Ermənistanı məğlub etməyimiz onlar üçün dərs olmalıdır. Onlar hesab edirdilər ki, orduları məğlubedilməzdir və öz orduları haqqında olmayan şayiələri yayırdılar. Biz göstərdik ki, onlar Azərbaycan Ordusu qarşısında duruş gətirə bilməzlər. Onlar bəyan edirdilər ki, Azərbaycan öz torpaqlarını heç vaxt silahlı yollarla ala bilməz. Çünki həm qurulmuş istehkamlar, həm 30 il ərzində mühəndislik işlərinin aparılması, həm də ki, bu bölgənin coğrafiyası onlar üçün çox əlverişli idi. Biz bu mifi də dağıtdıq və göstərdik ki, güclü iradə olan yerdə, xalq-iqtidar birliyi olan yerdə, hərbçilərin vətənpərvərliyi olan yerdə heç kim bizim qabağımızda dura bilməz. Əgər yenə də Ermənistanda revanşist qüvvələr baş qaldırsa, bilməlidirlər ki, onları nələr gözləyir”.
24-06-2022, 07:29
Rəna Əlyarın şəhid Ceyhuna ağısı

Nizami Məmmədov Tağısoy
Bakı Slavyan Universiteti
filologiya elmləri doktoru, professor


Rəna Əlyarın şəhid Ceyhuna ağısı

Üç onillikdən çox davam edən Ermənistan-Azərbaycan müharibəsi Ermənistan üçün istila, anneksiya, Azərbaycan üçün müstəqilliyinin tam bərpası uğrunda ölüm-dirim savaşı idi. Bu savaşda ermənilərin havadarları çox olsa da, Azərbaycan xalqının, onun qəhrəman oğullarının torpaq uğrunda döyüşü igid övladlarımızın yenilməz qələbəsi ilə başa çatdı. Maşallah, xalqımız elə bir şücaət göstərədi ki, erməni separatçıları və faşistləri bu triumf qarşısında diz çökdülər, boyun əydilər. Bu qələbə minlərcə Azərbaycan qəhrəmanının şəhidlik zirvəsinə yüksəlməsi ilə daşlaşdı. Mərd oğullarımız şəhidlik zirvəsinə ucaldılar.
Əlbəttə, şəhidi olmayan xalqın vətən məhəbbətindən, yurd sevgisindən danışmaq da olmaz. Şəhid verməyən xalqın kimliyi bilinməz, torpağının bərpasını qanı ilə həyata keçirməyənin başı uca olmaz, onun digər uca xalqlar sırasında adı çəkilməz. Odur ki, İkinci Qarabağ savaşının dünya hərb tarixinə şəhidlərimizin qanı ilə yeni səhifələr yazdığını gərəyincə dərk etməliyik. Axı bu zəfərin dəyəri ölçuyə gəlməz. Axı bu qələbənin dəyəri, Azərbaycan oğullarının triumfal qəhrəmanlığı ilə göz qamaşdırdı. Onların şan-şöhrəti bütün ölkələri, kontinentləri tutdu. Azərbaycanımız dillərdə dastan oldu. Şəhidlərimizlə bağlı neçə-neçə kitablar bağlandı. Bu kitablar şəhid analarının, şəhidlərin həyat yoldaşlarının dilləri ilə oxudu, ağı dedi, şəhidlərə yas saxladı. Bu dastanların əvvəlkilərdən fərqi isə onda idi ki, onların hamısının real tipi, yaxud prototipi, döyüş meydanları, onların şücaəti real hadisələrin gedişindən qaynaqlanırdı. Hamısında da realist təsvirlər o qədər canlı, o qədər inandırıcı idi ki, bu qələbənin yaradıcıları olan şəhidlərimiz sanki bizlərlə üz-üzə, göz-gözə mükalimə etməkdə, qələbədən söz salmaqdadırlar...
Mən bu yazıda Vətən uğrunda şəhid olmuş bir qəhrəmanımız və onunla bağlı qələmə alınmış bir əsər haqqında söhbət açacağam, bu əsərin müəllifindən, onun təhkiyə bacarığından bəhs edəcəyəm.

Bu müəllif Rəna Əlyardır. Odur ki, onun haqqında əvvəl müxtəsər məlumat vermək istəyirəm. Çünki Rəna Əlyarın (Rəna Əlyar qızı Məmmədovanın) elmi-pedaqoji fəaliyyəti neçə illərdir ki, gözlərim qarşısında inkişaf edib, formalaşıb, özünəməxsus bir mərtəbəyə çatıb. Müasir Azərbaycan və rus dili qrammatikasının, leksikologiyanın, leksikoqrafiyanın, frazeologiyanını çeşidli problemlərini əsaslı şəkildə izah etməyi bacarıb, bu sahədə qələm işlədən məsuliyyətli biri pedaqoq kimi Rəna xanım özünə reputasiya qazanmış dilçi mütəxəssislərdəndir. Buna görə də onun bu sahədəki səriştəsi bizdə daim rəğbət hissi yaratmışdır. Lakin Rəna xanım bu dəfə qarşımızda tamamilə fərqli ampluada özünü təsdiqləməyə çalışmışdır. Beləliklə, o, bir gün mənə zəng vurub deyəndə ki, Nizami müəllim, İkinci Qarabağ müharibəsində şəhid olmuş bacım oğlu, Vətənini canından artıq sevən Ceyhunla bağlı bir əsər yazmışam, fikrinizi bilmək isfərdim, düzü belə təklifə bir az şübhəli yanaşdım. Lakin söhbət şəhid adından getdiyindən bir – mənalı olaraq “Baş üstə” deyib, ondan kitabın mənə çatdırılmasını xahiş etdim.
Beləliklə, Rəna Əlyarın “Şəhid Ceyhunla bağlı yazdığı” povestini götürüb, onunla operativ tanış olmağa basladım. Buradaca onu da etiraf edim ki, əsərin ilk səhifələrı ilə tanış olduqda bir qədər yanıldığımı hiss etdim. Ona görə ki, Rəna xanım bu dəfə bizdə dilşünas alim, leksikoloq və frazeoloq kimi yox, sözün doğru mənasında bədii əsər müəllifi təsəvvürü yaratdı.
Əlbəttə, belə qənaətə gəlməyimizin səbəbi isə ilk növbədə aşağıdakılarla bağlı idi:
1. Məlum olduğu kimi, bədii əsər yazmaq üçün ilk növbədə qələmə aldığın mövzunun uğurlu maketini – süjet xəttini, fabulasını, kompozisiyasını bədii baxımdan yarada, qura bilmək bacarığına malik olmalısan;
2. Əsərin bədiiliyini təmin etmək üçün rəvan dil imkanlarından gərəyincə yararlanmalısan;
3. Bədii əsər mövzusuna çevirdiyin materialda obrazın əksər tərəflərinin ortaya qoyulmasına nail olmalısan;
4. Əsərdə yer almış aparıcı bədii obraza, baş qəhrəmana bu və ya digər cəhətdən bağlı olan personajların uğurla yerləşdirilmisini təmin edə bilməlisən;
5. Nəhayət əsərin dolğunluğuna yetişmək üçün obrazlı bədii-ifadə vasitələrindən yerli-yerində istifadə etməyə kifayət qədər müvəffəq olmalısan və s. və i.a.

Rəna Əlyarın bu yazısında İkinci Qarabağ müharibəsinin cəngavər döyüşçülərindən biri Ceyhunun olduqca görümlü, oxucu diqqətini cəlb edən, bir şəhidin həyat və döyüş yolunu ən incə detalları ilə izləyən, onun qəhrəmanlığa getdiyini, Vətəni özündən, anasından, qardaşından, qohum – əqrəbasından öndə görən bir əsgərin ömür və döyüş salnaməsi ortada dayanır.
Rəna xanımın əsərinin iki baş qəhrəmanı var onlardan biri ömrü nakam qırılmış, Vətən yolunda canından keçmiş cəngavər ürəkli Ceyhun Şalıyevdirsə, digəri şəhid Anası Sədaqət xanımdır. O ana ki, özünün də, Ceyhunun usaqlığı, orta məktəb dövrü Rusiyadakı Voronej səhərində keçsə də, Qarabağ bəlasını dərk etdiyi dövrlərdən daim fikri, zikri, düşüncəsi Vətənlə bağlı olmuşdur. Müəllimlərinin sevimlisi olsa da, Ceyhunun orta məktəbi orada qurtarmağa səbri də çatmamış, bütün varlığı ilə Azərbaycana can atmışdır. Paytaxtda orta məktəbi bitirib, Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsinə daxil olub, prestijli ixtisasa yiyələnmişdir. Böyük həvəslə hərbi xidmətə yollanmış, özünü yalnız müsbət tərəflərdən göstərmiş, xidmətini başa vurub adi həyat ritminə qayıtmışdır. Müxtəlif yerlərdə işləyib, ləyaqətli vətənoğlu kimi formalaşmışdır. Qeyrəti ilə, fəaliyyəti ilə Vətən və Xalq təəssübü çəkən vətəndaş kimi ortaya çıxmışdır.
2020-ci ilin sentyabrında Ermənistan hərbi birləşmələrinin yenidən Azərbaycana müharibə elan etməsi ilə əlaqədar təlimlərə qoşulub, erməni dığalarının burnunu əzmək, onlara qan uddurub, iti qovan kimi Vətəndən qovmaq haqqında düşünmüşdür. Rəna Əlyarın təqdim etdiyi yazıda Ceyhunun bütün həyatı oğul itirmiş Ananın dili ilə təsirli naxışlarla təsvir olunur. Əsərdə mükəmməl Ana və Vətənini hər şeydən uca tutan qəhrəman Ceyhunun obrazı bütün tərəfləri və keyfiyyətləri ilə təsvir obyektinə çevrilmişdir. Müəllifin yeri gəldikcə bayatılardan, ağılardan, ibarəli ifadələrdən uğurlu istifadə etməsi povestin bədii-estetik təsir gücünü artırmaqdadır. Ananın Şəhidlik zivəsinə ucalmış oğlu ilə mükalimələri, Voronejdə, Azərbaycanda, əsgərlikdə, təlimlərdə, şəhid olduğu məqamlarda, məzarıstanlıqda, şəhərdə, evdə yatanda, duranda, həyatla bağlı düşüncələrə dalanda, xəyalən Gəncədə olanda, barelyefinə, xatirə-bulaq kompleksinə baxanda, pandemiya dövründə oğlunu ziyarət etməkçün piyada Fəxri xiyabana üz tutanda, Ceyhunun əsgərlik gündəliyini “vərəqləyəndə”, oradakı yuxugörmələri dilə gətirəndə, Ceyhunun Puşkindən, Lermontovdan bəhs edən gündəliyinə yanğı ilə baxanda, cənnətdəki 26 yaşını “təbrik edəndə”, oğlunun yatdığı, üz qoyduğu soyuq məzardan qoxusunu alanda, Ceyhun həyatı tərk etsə də, Ananın daim onun nəfəsini yanında hiss etdiyi məqamlarda və s. Ana və Oğul obrazı bütün tərəfləri ilə oxucunun nəzərlərini dərindən məşğul etməkdədir.
Rəna Əlyarın əsərin bəzi yerlərində yadda qalan, məsələn, “Həsrətin səndən vəfalıymış” və s. kimi ibarələrdən istifadə etməsi, povestin birnəfəsə oxunulması ilə yanaşı, həm də oxucuda yetərincə ovunmayan açı, faciə, müsibət effekti buraxmaqdadır. Rəna Əlyarın adını çəkdiyimiz bu əsərinin bədii-sənədli məziyyətləri ilə bağlı çoxlu fikirlər dilə gətirmək olar. Eyni zamanda povestin gənclərimizin, gələcək nəslin milli-vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olunmasında roluna inanmaqdayıq. Rəna xanımın bu əsəri İkinci Qarabağ müharibəsi qəhrəmanlarına həsr olunmuş uğurlu bir nümunə kimi öz bədii-estetik təsir gücü ilə seçilməkdədir. Əsərdən gələn ən başlıca fikir “Şəhidlər ölməz! Vətən bölünməz!”dir idayasının dominant olaraq ortada dayanmasıdır.
Şəhid balamız, qəhrəman Ceyhun Şalıyevə və müsibət içində yanan Sədaqət Anaya həsr olunmuş bu əsərə görə Rəna Əlyarı ürəkdən təbrik edir, ona bu gərəkli təşəbbüsündə yeni yaradıcılıq uğurları diləyirik.

����������� ��������� ������ � �����-����������.
��� dle ������� ��������� ������� � �����.
���������� ���� ������ ��������� � ��� �����������.
Sorğu
Saytımızda hansı mövzulara daha çox yer verilməsini istəyirsiniz?


Son buraxılışımız
Facebook səhifəmiz
Təqvim
«    Dekabr 2022    »
BeÇaÇCaCŞB
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Reklam
Hava
Valyuta
Reklam

Sayğac
Ən çox baxılanlar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Xəbər lenti
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto
Erməni tərəfdən Azərbaycan mövqeləri belə görünür... - VİDEO


Bütöv.az
Video
"Vətən Qəhrəmanları" Şəhid İlyas Nəsirov


All rights reserved ©2012 Butov.az
Created by: Daraaz.net Wep Developer By DaDaSHoV
MATERİLLARDAN İSTİFADƏ EDİLƏRKĦƏN PORTALIMIZA İSTİNAD ZƏRURİDİR!!!